Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

troublewillfindme
4951 2fe8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
troublewillfindme
9807 c9fe 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
troublewillfindme
5652 0cfd 390
Reposted frompianotea pianotea viamadadream madadream
troublewillfindme
troublewillfindme
6526 e95f 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamadadream madadream
troublewillfindme
3490 1e8e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
1830 5b39 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
troublewillfindme
7347 a123 390
Reposted fromumorusana umorusana viamadadream madadream
troublewillfindme
9448 c811 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
troublewillfindme
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan via12czerwca 12czerwca

May 19 2017

troublewillfindme
4392 ba36 390
Reposted fromla-lu la-lu via12czerwca 12czerwca
troublewillfindme
Jeśli jesteś cierpliwy, szczęście się do Ciebie w końcu uśmiechnie. To tak działa.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom via12czerwca 12czerwca
troublewillfindme

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
troublewillfindme
4467 df0a 390
troublewillfindme
"Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia."

May 14 2017

2276 fdde 390
Reposted fromfreakish freakish viaselsey selsey
troublewillfindme
8482 619d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaselsey selsey

May 13 2017

troublewillfindme
Reposted fromoll oll viaselsey selsey
troublewillfindme

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl